Åpenhetsloven

Rørcompaniet AS etiske retningslinjer for leverandører

Rørcompaniet AS sine etiske retningslinjer for leverandører beskriver de grunnleggende etiske og forretningsmessige prinsipper som Rørcompaniet AS krever at leverandører og øvrige forretningspartnere skal følge. Disse etiske retningslinjer gjelder for alle Rørcompaniet AS sine leverandører. Den gjelder for eksempel for leverandører av tjenester (f.eks. underentreprenører og konsulenter) og for leverandører av varer (f.eks. grossister og produsenter).

For spørsmål eller henvendelser rundt Åpenhetsloven, send en e-post til apenhetsloven@rorcompaniet.no, så hjelper vi deg!

Innledning

Rørcompaniet AS sine forretninger skal gjøres på en sunn og etisk forsvarlig måte. For Rørcompaniet AS er det av helt avgjørende betydning at våre leverandører forstår betydningen av disse etiske retningslinjene og på alle måter alltid følger den.

Viktige utgangspunkter

Leverandørenes virksomhet skal alltid og på alle måter drives i samsvar med til enhver tid gjeldende lovgivning, på en forretningsmessig og etisk forsvarlig måte og dessuten for øvrig i samsvar med denne leverandørkoden. Leverandørene skal også påse at alle aktører i egen leverandørkjede oppfyller disse kravene. Leverandørkoden angir et minstenivå, noe som innebærer at den skal følges selv om den strekker seg lenger enn gjeldende lovgivning. Disse etiske retningslinjene gjelder for alle Rørcompaniet AS sine leverandører, så vel leverandører av tjenester (f.eks. underentreprenører og konsulenter som leverandører av varer (f.eks. grossister og produsenter).

Arbeidsmiljø

Rørcompaniet AS er opptatt av godt arbeidsmiljø.

Leverandørens ansatte og ansatte hos underleverandører skal sikres arbeidsforhold som oppfyller krav i henhold til lov og kollektivavtale. Alle slike personer skal alltid ha sikre og trygge arbeidsforhold, minst i samsvar med bransjepraksis. Arbeidsmiljøet hos leverandøren skal være fritt for diskriminering og fritt for krenkelser, inklusive krenkelser på grunn av rase, kjønn, religion, seksuell legning eller etnisitet. Rørcompaniet AS krever også at leverandøren opprettholder en nulltoleranse mot seksuell trakassering og mot mobbing. Barne- og tvangsarbeid er naturligvis strengt forbudt, og ikke minst viktig er det at leverandøren, akkurat som for øvrige forpliktelser i denne leverandørkoden, påser at også underleverandører oppfyller disse kravene.

Vi forventer oss at leverandøren arbeider aktivt for å øke likestilling og mangfold.

God forretningsetikk

Leverandøren forplikter seg til alltid å følge de lover og regler som gjelder for leverandøren og den virksomhet leverandøren driver. Merk at leverandørkoden utgjør et minstenivå, og at den dermed skal oppfylles selv om lokale lover og regler er mindre strenge.

Leverandører forplikter seg til aldri å gi, ta, utlove eller kreve bestikkelser. Verken direkte eller gjennom annen.

Leverandøren forplikter seg til aldri å iverksette konkurransebegrensende tiltak eller medvirke i eller til konkurransebegrensende samarbeid. Det er ulovlig å samarbeide med andre på en måte som gjør at den frie konkurransen settes ut av spill eller forvris. Alt samarbeid med konkurrenter om priser, markeder, anbud giving osv. er forbudt i henhold til lov.

Leverandøren forplikter seg til å påse at eventuelle interessekonflikter (f.eks. at slekt, familie eller nære venner er ansatt i Rørcompaniet AS) rapporteres til Rørcompaniet AS og iverksette tiltak for å unngå mistanker om at annet enn rent forretningsmessige overveielser påvirker relasjonen med Rørcompaniet AS

Leverandøren forplikter seg til å behandle all informasjon om Rørcompaniet AS priser og vilkår som strengt konfidensielle. Likeledes all informasjon om kommende eller pågående forhandlinger og anbud. Loven om bedriftshemmeligheter begrenser også den måten leverandøren kan bruke informasjon på.

Leverandørens fakturaer og bilag skal være fullstendige og korrekte og virkelig gjenspeile alle forretningstransaksjoner.

Leverandøren forplikter seg til alltid å behandle personopplysninger i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

Leverandøren forplikter seg til ikke å medvirke til hvitvasking og til ikke å ha forretningsforbindelser med aktører som er gjenstand for internasjonale sanksjoner, eller som medvirker til hvitvasking.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven, som trådte i kraft 1. juli 2022, skal fremme respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten informasjon om disse temaene. For å oppfylle kravene til aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven, må virksomhetene ikke bare ha oversikt over interne forhold i egen virksomhet, men også over alle leverandørkjeder og forretningsforbindelser.

Våre leverandører plikter å ivareta kravene i åpenhetsloven.

Miljø

Rørcompaniet AS arbeider for å forebygge og stadig redusere de negative konsekvensene selskapets virksomhet kan ha på miljøet. Vi krever det samme av våre leverandører. Leverandøren skal drive sin virksomhet på en miljømessig bærekraftig måte og skal etterleve eller overtreffe de krav som finnes i lover, regler og internasjonale overenskomster når det gjelder reduksjon av emisjoner og utslipp i luft, land og vann.

Leverandørens virksomhet og tjenester skal utformes slik at energi, naturressurser og råmateriale brukes effektivt, og at mengden avfall og restprodukter minimeres. Leverandøren skal unngå materiale og metoder som ikke er utprøvd eller innebærer risikoer for miljøet når det finnes andre tilgjengelige og egnede alternativ.

Kontroller av leverandørkodens etterlevelse

Rørcompaniet AS har rett til uten erstatningskrav fra leverandøren å kontrollere leverandørens etterlevelse av leverandørkoden. Leverandøren forplikter seg derfor til, hvis Rørcompaniet AS krever det, å svare på spørsmål (skriftlig, f.eks. gjennom et standardisert spørreskjema) og levere nødvendige bilag som etterspørres.

Rapportering av mistenkte overtredelser

Rørcompaniet oppfordrer deg til å melde mistenkelige overtredelser av denne leverandørkoden til Rørcompaniet. Melding kan gis til Rørcompaniet AS -Daglige leder. Alle meldinger tas på største alvor og undersøkes. Rørcompaniet AS aksepterer ikke negative konsekvenser for personer som i god tro og med ærlige hensikter har rapportert mistenkte overtredelser.

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle